VERHAAL

Lees alle columns van Jan Stoop op www.borneinbeeld.nl.

De maand maart komt eraan. Nadert zelfs met rasse schreden. Met een roerende staart die knepen heeft. De sprokkelmaand voorbij.

Nou en

Het is de lentemaand, de buienmaand, gulden maand, windmaand, dorre maand. Genoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Voor mij is de laatste dag van die maand, de 31ste, speciaal. Op die dag, 46 jaar geleden, kwam ik, zo melden annalen, “in dienst” bij de Bornse Courant. Ik schreef over de plaatselijke politiek.

Mijn eerste verhaal kreeg als kop: “Bornse gemeenteraad vergaderde…”of “Het verhaal van oude en nieuwe kredieten”. Het college van B en W vroeg de raad ruim 800.000 gulden beschikbaar te stellen voor zaken die uiteenliepen van de inrichting van stemlokalen tot de sanering van de straatverlichting. Na drie uur praten, vergaderen, was de “buit” (om precies te zijn f804.21) binnen. Althans zo lijkt het, want op diezelfde raadsagenda stonden niet minder dan vijf voorstellen van Burgemeester en Wethouders om eerder beschikbaar gestelde kredieten nog eens te voteren. Anders gezegd: om die kredieten (tot een bedrag van meer dan 400.000 gulden) over te brengen van de begroting van 1976 naar die van 1977.

Waarom dit alles?

Het heeft natuurlijk te maken met de hachelijke financiële situatie waarin de gemeente verkeert. Gedeputeerde Staten zeggen voorlopig simpelweg, dat de uitgaven eigenlijk niet in zo’n arme gemeente passen. Meer in vaktermen gesproken: slechts uitgaven die “onontkoombaar” en “onuitstelbaar” zijn kunnen eventueel gerealiseerd worden. Vooraf moeten dan reële dekkingsmiddelen worden aangewezen. Kortom, vooral sterkere argumenten zijn nodig om het provinciaal bestuur alsnog te bewegen deze uitgaven goed te keuren.

Spraakmakend is de overheveling van 1976 naar 1977 – f239.000 – voor de reconstructie van de Ziekenhuisstraat. Uitkomst: elf stemmen voor, zes tegen.
Eén keer is er eensgezindheid. CDA, VVD, PPR en PvdA stemmen in met…..de inhoud van de Nota Renovatie. “We zijn blij op een lijn te zitten met CDA en VVD”, klinkt bij de PPR. “Dat gebeurt namelijk niet zo vaak”.

Het kreeg een kadertje in mijn verhaal over oude en nieuwe kredieten. Zesenveertig jaar geleden. Op het Tweede Blad van de 75ste jaargang no. 14 van de Bornse Courant.

Jan Stoop, 24 februari 2023

Kijk hier voor meer verhalen uit Borne

Meer over cultuur uit Borne

Volg het nieuws uit Borne