Reacties op ontwerp retentiegebied

De reacties zijn verwerkt en vastgelegd.

De komende jaren wordt Wensink-Zuid klimaat-adaptief ingericht: klaar voor hete zomers en dikke regenbuien. Een van de projecten in de wijk is de inrichting van een water-retentiegebied op de locatie van de voormalige MAVO aan de Woolderweg. Daarvoor is een ontwerp gemaakt dat voorgelegd is aan de klankbordgroep en daarna de website van Wensink Zuid op Borneboeit.nl aan de wijkbewoners. Zij konden deze zomer een reactie op het ontwerp geven. Inmiddels zijn alle reacties verwerkt en vastgelegd in een reactienota.

Reactienota en het vervolg

In de reactienota staat te lezen op welke manier aandacht is voor de reacties van wijkbewoners. De volgende stap is dat het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. Hierin worden de reacties vanuit de reactienota betrokken. Er is al met een deel van de voorbereiding begonnen en in 2022 zal het gebied worden aangelegd. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam wensink-zuid@borne.nl

Samenvatting reacties

Met betrekking tot het ontwerp retentiegebied op het voormalig MAVO terrein wordt opgemerkt dat deze publiek toegankelijk wordt en als kinderspeelplaats wordt ingericht. Er is nu al sprake van verontreiniging door hondenpoep. Gevraagd wordt om een verbod voor honden in dit gebied.

In alle gronden die eigendom van de gemeente Borne mogen honden komen. Er zijn geen plekken aangewezen waar honden niet mogen komen. Daardoor is het niet mogelijk om de kinderspeelplaats als verboden gebied aan te wijzen voor honden.

Worden er weer bankjes geplaatst, en zo ja, mogen er dan prullenbakken bij komen, zo’n 3 tot 4 prullenbakken? Een enkele prullenbak in de groenstrook tussen de huizen is ook handig vanwege de nabij gelegen school.bij komen, zo’n 3 tot 4 prullenbakken? Een enkele prullenbak in de groenstrook tussen de huizen is ook handig vanwege de nabij gelegen school.

Voor de prullenbakken is het de bedoeling dat de huidige prullenbak die nu langs de F35 staat te verplaatsen naar de ingang van het retentiegebied. Tevens zal er een extra prullenbak worden geplaatst bij de speelplek in het retentiegebied. Hiermee houden we uitbreiding van het aantal prullenbakken beperkt. Het beleid is niet om bij elke bank een prullenbak neer te zetten of elke speelplek. Het legen van prullenbakken is behoorlijk kostbaar en uiteindelijk komt het ook aan op gedrag.

Er is al meerdere malen aangegeven dat men problemen ziet bij het oversteken van kinderen naar het Avontureneiland. De meeste bestuurders in de straat houden zich niet aan de maximaal toegestane snelheid van 30 km/u. Dus een zebrapad of een flinke verkeersdrempel zou kunnen helpen. Ook is er een suggestie gedaan voor een betonblok of plantenbak.

De gemeente vindt het ook wenselijk om een aanpassing in de weg te maken in het stuk tussen retentiegebied/het Avontureneiland en de groene long. Hierdoor ontstaat er een verbinding tussen de twee groene delen van de wijk. Er wordt gekeken naar wat er al mogelijk is (bijvoorbeeld in bestrating of versmalling), voordat de Woolderweg heringericht wordt. Bij de definitieve herinrichting van

Aangezien het Avontureneiland volgens meerdere bewoners meer voor wat oudere kinderen is, wordt voorgesteld om speeltoestellen voor kleine kinderen in de groene long te plaatsen.

Het Avontureneiland ook geschikt voor kleine kinderen. De wens/bedoeling is om hier speeltoestellen toe te voegen. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. Bedoeling is om dit samen met inwoners te bedenken en te realiseren.

Het grootste probleem van nu is de enorme hoeveelheid honden die worden uitgelaten rondom de huidige vijver, waarbij er geen voorzieningen zijn voor de eigenaren van de honden. De kinderen uit de buurt spelen nu niet in het vijvergebied vanwege de grote hoeveelheid hondenpoep die blijft liggen. Wij begrijpen dat handhaving een lastig onderwerp is, maar een apart uitlaatgebied staat hoog op de lijst van wensen. Of een variant hierop: een uitlaatzone, hondenpoepbakken of een verbodenverklaring.

Er zijn een aantal losloopgebieden aangewezen in Borne: een bij het van Speykplein en één bij de Kleiweg. Er is geen beschikbaar budget om hier in het betreffende gebied een nieuw losloopgebied te realiseren. De prullenbakken kunnen gewoon gebruikt worden voor hondenpoep. Voor de verbodenverklaring verwijs ik u naar het eerdere antwoord.

Hoogte van de weg: de weg ligt volgens de hoogtekaart op 14,48 meter en het hele gebied is ontworpen op 14,50 Waarom is er niet voor gekozen om het gehele gebied op een lagere hoogte te ontwerpen ten opzichte van de weg? Hierdoor ontstaan er zeker geen problemen meer met de afwatering.

Zowel de weg als het Avontureneiland wateren af in de retentievijver,die op een peil van 13.35+ligt. Hierdoor zal er geen sprake zijn van wateroverlast.

Volg het nieuws uit Borne