Raad verbaasd: Lijkt te mooi om waar te zijn

College schetst rooskleurig financieel beeld, raad heeft nog veel vragen.

Het college presenteerde dinsdag 30 maart een tussentijds integraal totaalbeeld van de financiële stand van zaken van gemeente Borne. Begin 2021 is afgesproken dat aan de gemeenteraad een dergelijk overzicht zou worden gegeven, voordat wordt overgegaan tot besluitvorming op enkele grote dossiers als het Wooldrik en Huis van Borne.

Gunstig beeld

Er kwam een positief beeld naar voren. Incidenteel (eenmalig) moeten de komende jaren forse lasten worden genomen, maar die worden voornamelijk ten laste gebracht van de algemene reserve. Die is volgens het college de komende jaren voldoende toereikend om die lasten te kunnen dekken. Het structureel saldo, het cijfer waar de toezichthouder met name naar kijkt, ontwikkelt zich volgens de ramingen de komende jaren positief. Ook de weerstandsratio neemt naar verwachting toe. De weerstandsratio geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente onverwachte ontwikkelingen en calamiteiten financieel kan opvangen.

Waardering, maar niet overtuigd

Alle fracties spraken waardering uit voor de wijze waarop de informatie aan hen gepresenteerd is. Maar de voorstelling van zaken lijkt de raad te mooi om waar te zijn, gezien de recente financiële situatie van gemeente. Immers in het najaar van 2020 liet de gemeentebegroting nog een veel minder positief beeld zien. De presentatie van de cijfers riepen dan ook veel vragen op: zijn bepaalde aannames niet te positief ingekleurd, zijn alle verwachte ontwikkelingen in de analyse meegenomen en worden de risico’s wel goed ingeschat.

Burgemeester Jan Pierik begrijpt dat de raad niet meteen overtuigd is dat de financiële positie in zo’n korte tijd zo de goede kant op is gegaan. Maar hij geeft aan dat er de laatste tijd wel dingen in beweging zijn gekomen. De gelden die zijn vrijgemaakt voor reorganisatie van het ambtelijk apparaat werpen volgens hem zijn vruchten af.

Second opinion en doorkijk

Verschillende fracties denken over een second opinion op de gepresenteerde cijfers en/of willen een onderzoek van de auditcommissie van gemeente Borne. Pierik raadt dit af: vooral een degelijke second opinion zou te veel tijd en kosten met zich meebrengen.

De gepresenteerde cijfers gaan over de periode 2021 tot en met 2024. Verschillende fracties verlangen een beeld over de jaren erna. Zijn de cijfers dan nog steeds zo goed, of worden de problemen met dit beleid in de tijd doorgeschoven? Pierik wijst de raad erop dat een grondig overzicht van die jaren niet in een paar weken of maanden te geven is. Wel kan een beknopte doorkijk worden opgesteld.

Het onderwerp wordt in de raadsvergadering van dinsdag 20 april verder besproken.

Volg de politiek in Borne

Volg het nieuws uit Borne

Tekst: Hans Dekker

Een productie van RTV Borne