Online voorlichtingsavond Twence over mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Boeren schrijven zich nog niet massaal in als klant.

Op donderdag 2 december organiseerde Twence via een videoverbinding op Youtube een voorlichtingsavond, zowel bedoeld voor boeren als inwoners van Zenderen, over haar plannen voor een mestverwaardingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen. Helaas bleek dit voor de inwoners van Zenderen niet heel zinvol te zijn. Er werd voornamelijk gesproken over hoeveel en welk soort mest er aangeleverd kan worden en wat dit de boeren zoal gaat kosten. Er werd slechts één vraag behandeld betreffende verkeersoverlast in Zenderen.

Twence had al in 2014 plannen voor een grootschalige mestverwaardingsinstallatie voor het verwerken van 250.000 ton mest op de voormalige vuilstort Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen. In deze installatie moet mest worden verwerkt tot kunstmestvervangers en bodemverbeteraars, nieuwe grondstoffen voor de industrie en groen gas voor 3.000 huishoudens. Zo zou een gezonde agrarische sector en vitaal platteland ontstaan met minder ammoniak, methaan en CO2 uitstoot.

Maar de inwoners van Zenderen en de gemeente Borne waren tegen. En na flinke protesten en diverse procedures, zette de Raad van State in 2017 een streep door de plannen en oordeelde dat het bestemmingsplan van de gemeente Borne geen mestinstallatie toeliet. Hiermee was het echter geen over en uit voor Twence. De provincie Overijssel was namelijk wel overtuigd van de noodzaak en maakte op basis van een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan een eigen bestemmingsplan. En tijdens nieuwe procedures oordeelde de Raad van State onlangs dat deze installatie er toch mag komen. Hierdoor werd de gemeente Borne buitenspel gezet en kreeg afvalverwerker Twence alsnog een omgevingsvergunning.

Naast een mestverwaardingsinstallatie, wil Twence ook een zonnepark van 13 hectare realiseren op Elhorst-Vloedbelt. Een vergunningsaanvraag daarvoor is in voorbereiding. Het geschatte vermogen van dit zonnepark bedraagt circa 12 MWp, waarbij 10 MWp terug geleverd wordt op het net. Met deze hoeveelheid stroom kunnen ruim 3.500 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De overige 2 MWp aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden ingezet voor de eigen bedrijfsprocessen van Twence. Dit kwam tijdens de video voorlichting echter in het geheel niet ter sprake.

Wel werd tijdens deze voorlichting duidelijk dat voorlopig nog niet kan worden begonnen met de bouw van de mestverwaardingsinstallatie. Hiervoor moet er eerst op minimaal 80% van de verwerkingscapaciteit van 250.000 ton mest zijn ingetekend. Maar boeren blijken door slechte ervaringen met andere initiatieven in het verleden, die hen vele duizenden euro’s hebben gekost en niets hebben opgeleverd, behoorlijk huiverig te zijn. Boeren sluiten daardoor liever geen langjarige contracten van bijvoorbeeld 10 jaar af. Bij Twence kan er nu ook voor een 3-jarig contract worden ingeschreven.

Boeren in een kring van ongeveer 30 kilometer rond Zenderen kunnen intekenen voor mestleveranties. In die kring zijn er zo’n 1000 varkensbedrijven die samen 2.000.000 kuub varkensmest produceren. Slechts 15% hiervan kan worden verwerkt bij Twence. Maar om het enigszins kostendekkend te krijgen, moet per boer jaarlijks wel minimaal 400 kuub mest worden aangeleverd.

Het rendement van de installatie is bovendien beperkt, dus er is niet veel onderhandelingsruimte voor de prijs die de boer moet betalen. Dit terwijl bijvoorbeeld in Frankrijk boeren niet hoeven te betalen voor afvoer van hun mest, maar er zelfs geld voor toe krijgen. In Nederland worden zowel de boeren als verwerkingsbedrijven gesubsidieerd, omdat mestvergisting als energiebron niet heel rendabel is. Het voordeel moet nu voornamelijk komen uit minder transportkosten. De mest wordt op dit moment nog naar Groningen, de waddenzee of Duitsland gereden.

Volgens Twence zal de stankoverlast voor omwonenden minimaal zijn, omdat er met een volledig gesloten systeem gewerkt gaat worden. Zelfs de vrachtwagens zullen inpandig worden gelost. Verder worden er in de contracten bepalingen openomen over niet rijden door Zenderen: aan- en afvoer dienen via Almelo te gaan. Naleving hiervan wordt volgens Twence gecontroleerd via de GPS-trackers in de vrachtwagens.

Tekst: Erna Binnendijk
Foto: Mohammad Alhwedi
Een productie van RTV Borne