Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

De Raad van State heeft bepaald dat de bouw kan starten.

De bouw van de mestverwaardingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen door Twence kan doorgaan. De Raad van State heeft dat bepaald. De gemeente Borne en drie stichtingen en een aantal inwoners hadden bezwaren ingediend tegen de bouw. De Raad van State heeft nagenoeg alle bezwaren ongegrond verklaard. Hiermee is de weg vrij voor de bouw van de installatie.

Woensdagmorgen 28 oktober heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Voedbelt in Zenderen. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de mestverwaardingsinstallatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

Het gaat om een fabriek waar 250.000 ton Twentse varkensmest per jaar kan worden verwerkt en waarover jaren is geprocedeerd. Heikel punt zijn de duizenden twintigtonners die naar en van Elhorst Vloedbelt zullen rijden. Tegenstanders wilden zwart op wit dat de trucks niet door het dorp Zenderen gaan. 

“Wij zijn zeer verheugd met deze uitspraak omdat het de daadwerkelijke realisatie van de installatie, na jaren van voorbereidingen en intensieve samenwerkingen, mogelijk maakt. Alle seinen staan op groen”, aldus algemeen directeur van Twence Marc Kapteijn.

In het persbericht na de uitspraak stelt Twence “Met deze installatie kan 250.000 m3 mest verwerkt worden, een groot deel van het regionale mestoverschot. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio! In onze samenleving produceren we veel afval. Afval waar we bij Twence iets mee kunnen. Wij zijn namelijk een afvalverwerker met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw de kringloop in brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. Mest is één van de biomassastromen die we kunnen verwerken. Door de verwerking wordt een betrouwbare en langdurige oplossing geboden aan varkenshouders in de regio.”

Tegenstanders van de mestverwaardingsinstallatie hadden met name bezwaar tegen de gekozen locatie, die naar hun mening ongeschikt is voor de enorme hoeveelheid mest die daar moet worden verwerkt. Ook de grote hoeveelheid vrachtverkeer was een belangrijk obstakel: Het gaat op jaarbasis om 12.000 vrachtwagens voor de mestverwerking en 7000 voor de al bestaande afvalstort.