Gemeente Borne legt ruim geld toe op jeugdzorg

Door de decentralisatie van de jeugdzorg van Rijk naar gemeenten zit Borne nu financieel in de knel.

In 2015 hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden ten aanzien van de jeugdzorg in Nederland. Taken die eerder onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de Jeugdwet. In deze Jeugdwet staat dat gemeenten de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen dient te regelen. Het doel van de wet is om versnippering van jeugdzorg tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Gemeenten krijgen van het Rijk een bepaald budget voor het uitvoeren van jeugdzorg taken, maar dit is niet toereikend. Mede omdat het Rijk gelijktijdig met overheveling van de zorgtaken naar gemeentes een (forse) bezuiniging op jeugdzorg heeft doorgevoerd. Bovendien worden kinderen niet altijd in de eigen gemeente opgevangen. Borne vangt op dit moment bijvoorbeeld 24 kinderen op, maar daarvan komen er maar 2 uit Borne zelf. Dus alleen voor deze 2 kinderen ontvangt de gemeente Borne een compensatie van het Rijk. De opvang van de overige 20 kinderen moet “uit eigen zak” worden betaald. De gemeente wordt op deze manier dus “gestraft” voor het opvangen van kinderen uit andere gemeenten of regio’s.

Als je dan bedenkt dat de kosten al snel € 50.000,00 per kind per jaar zijn, kost dit de gemeente Borne voor 24 kinderen € 1.200,000,00 per jaar. Doordat er maar voor 2 kinderen een compensatie van het Rijk tegenoverstaat, levert dit op jaarbasis in elk geval al een verlies op van € 1.100.000,00. Bovendien is de vergoeding per kind niet gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. De hoogte van de vergoeding die een gemeente krijgt bepaalt het Rijk aan de hand van een aantal rekenregels.

Het totaal door het Rijk voor jeugdzorg beschikbaar gestelde bedrag wordt verdeeld over gemeenten door middel van maatstaven zoals: het inwonertal en de oppervlakte van een gemeente. Maar ook door een aan maatstaven gekoppeld bedrag per eenheid en de uitkeringsfactor. Die drie zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig.

Vooral in een kleine gemeente als Borne, heeft dit grote impact. Door de tekorten op jeugdzorg, moet de gemeente Borne op andere punten bezuinigen, zoals op nieuwe scholen of sportvelden. En om te voorkomen dat de kosten voor jeugdzorg nog verder uit de hand lopen worden door gemeenten, inmiddels ook door de gemeente Borne, nieuwe Jeugdzorgaanbieders geweerd.

Dit is uiteraard een zeer ongewenste ontwikkeling want hierdoor kunnen, nog meer dan nu, kinderen tussen wal en schip belanden. Wethouder Velten zegt hierover: “het gaat hier om kwetsbare groepen, die altijd een rugzakje zullen hebben als ze nu niet de juiste hulp krijgen.” En hoewel er al door diverse instanties druk is uitgeoefend op het Rijk om het probleem aan te pakken, was dit tot nu toe allemaal tegen de dovemansoren.

Tekst en foto: Erna Binnendijk
Een productie van RTV Borne