Duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 huishoudens

Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. Het streven is om met z’n allen minder broeikasgas, zoals CO2, uit te stoten en meer energie duurzaam op te wekken.

De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis. Deze samenwerkingspartners gaan nu verder met het uitwerken van de ideeën uit het verkenningsrapport.

Het project is onderdeel van het landelijke pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie langs rijkswegen’ in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uit de verkenning blijkt dat de gronden langs de rijkswegen A35 en een deel van de A1 geschikt zijn voor zonnevelden. Het gaat om bermen langs de 35 km lange N35/A35 van Nijverdal naar Enschede en het deel A1 binnen de gemeentegrenzen van Hengelo.

Samen met omgeving

De samenwerkingspartners hebben afgelopen jaar in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Daarbij hebben zij ook de omgeving nauw betrokken via (online) bijeenkomsten en een digitale enquête via de website www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Ideeën, vragen en wensen zijn waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase. De eerste, voorlopige ontwerpen zijn per gemeente terug te vinden op www.duurzaamheidsrouteA35.nl.

Hoe nu verder?

Nu is het tijd voor de planfase. Het verkenningsrapport vormt het uitgangspunt voor de uitwerking. In de uitwerking moet duidelijk worden welke landschappelijke invulling nodig is en welke planning daarbij hoort. Met andere woorden; het ontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35 wordt concreter. Dat duurt ongeveer een jaar. Ook in deze fase vragen de gemeenten, provincie, waterschap Rijkswaterstaat en Enexis aan de omgeving om mee te denken over de uitwerking en uitvoering. De partners borduren voort op eerdere gesprekken en opmerkingen en kijken naar eventuele nieuwe ideeën en kansen.

Twentse samenwerking

De Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van zes gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, de Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Enexis. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) blijkt dat er een sterke voorkeur is voor het opwekken van duurzame energie langs rijkswegen.

Duurzame energie opwekken wordt steeds belangrijker. Het streven is om met z’n allen minder broeikasgas, zoals CO2, uit te stoten en meer energie duurzaam op te wekken. Broeikasgassen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het leven op aarde. Daarom zijn er wereldwijd, landelijk, maar ook regionaal afspraken gemaakt om duurzame energie op te wekken.

Kijk voor meer informatie op de website van Duurzaamheidsroutea35

Volg het nieuws uit Borne